Yenilik?i, Güvenilir ve Güvenli ?rünler ile Servisler

Uygulamalar?n?z? ve verilerinizi korumak i?in Huawei'in 30 y?l? a?k?n teknik uzmanl???ndan yararlan?n

?ne ??kanlar
Bilgi ??lem
Depolama
A? ?leti?imi
Veritabanlar?
Yapay Zeka
Analiz
Güvenlik ve Uygunluk
Ara Yaz?l?m
Tüm Endüstriler ??in Tam Y???n ??zümleri

Bulut d?nü?ümünüzü h?zland?rmak i?in profesyonel mimarlar taraf?ndan tasarlanan s?n?f?n?n en iyisi ??zümler

Mü?teri Hikayeleri

Mü?teri Hikayeleri

BBTV New Media
BBTV New Media i? gereksinimleri i?in acil olarak yüksek performansl? bir bulut platformuna ihtiya? duyuyordu. Huawei Cloud, BBTV New Media'ya IaaS'ten SaaS'e kadar uzanan bulut servisleri ile performans?n? %20 kadar artt?rd?. Bu ??züm ile maliyetlerini de %30'dan fazla azaltt? ve ülke ?ap?nda kullan?c? deneyimini geli?tirmi? oldu.
Daha Fazla Bilgi
UCARS
UCARS, Singapur'daki en h?zl? büyüyen ?evrimi?i araba pazarlar?ndan biridir. Huawei Cloud, bulut servisleri kombinasyonu sa?lad? ve UCARS'?n uygulamalar? daha h?zl? geli?tirmesine ve da??tmas?na ayr?ca uygulamalar?n? daha verimli y?netmesine ve izlemesine yard?mc? oldu.
Daha Fazla Bilgi
Asiasoft
Lider ?evrimi?i oyun ve dijital e?lence ?irketi olan Asiasoft, mobil oyunun piyasaya sürümünü %50 h?zland?rmak ve maliyeti %30 azaltmak i?in Huawei Cloud'dan yararland?.
Daha Fazla Bilgi
CTG, Baraj ?al??malar?n? Huawei Cloud ile Destekliyor
China Three Gorges Group (CTG), Huawei Cloud Stack kullanarak tüm grup i?in birle?ik bir bulut olu?turdu. Huawei Cloud'un sundu?u MRS, CTG'ye ger?ek zamanl? bir veri havuzu sa?lar. CTG'nin verileri i?in korelasyon analizi sa?lar ve enerji üretimi i?in büyük veri modelleri ve analitik uygulamalar olu?turmaya yard?mc? olur.
Daha Fazla Bilgi
CyberQuote
CyberQuote daha ?nce mü?terilerin uygulamalar?n? ?irket i?i veri merkezleri ve ü?üncü taraf bulutlar?n kar???m? üzerinde bar?nd?r?yordu. CyberQuote, mü?terilerine en üst düzeyde performans, maliyet optimizasyonu ve de?er ispat? sunmak i?in Huawei Cloud'un s?n?f?n?n en iyisi bilgi i?lem ve güvenlik servislerinden yararland?.
Daha Fazla Bilgi
viAct
Asya'da lider yapay zeka ak?ll? in?aat izleme bulut platformu olan viAct, acil e?itim g?revlerinin sorunsuz tamamlanmas?n? sa?lamak i?in Huawei Cloud ECS kulland?. E?itimli modeller ?antiyelerdeki potansiyel riskleri tespit edip tahmin edebilir ve ?al??anlar?n hayatlar?n? kurtarmak üzere anl?k uyar?lar? tetikleyebilir.
Daha Fazla Bilgi

Tam Ba?lant?l?, Yüksek H?zl?, Stabil Altyap?

Global ?rünler ve Servisler

Huawei Cloud Global Altyap?

Huawei Cloud, konumunuza en yak?n tam ba?lant?l?, yüksek h?zl? ve stabil a?lar ve servisler sa?layarak dünyan?n d?rt bir taraf?ndaki co?rafi b?lgelerde bir?ok kullan?labilirlik alan?n? kapsar.

Global ?rünler ve Servisler

30+ bulut servisini ücretsiz deneyin

12 ay ge?erlili?i olan 1.500 saatlik ücretsiz kullan?m hakk? kazan?n ve yenileme indirimlerinden yararlan?n.

?cretsiz Dene

Sat?? Birimiyle ?leti?im

Tüm sorular?n?z?n yan?tlar? i?in sat?? temsilcisine ula??n. ?? hedefleriniz i?in ideal bulut ??zümünü ke?fedin.

Sat?? Sonras? Destek

Size en uygun destek plan?n? bulun veya e-posta, sohbet veya telefon yoluyla istedi?inizde yard?m almak i?in bir destek talebi olu?turun.

http://www.vxiaotou.com